Regulamin Catering Express

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego, świadczonych przez Tomasza Lutkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pizza Express przy ul. Sianowskiej 74 w Poznaniu 60-452.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

DEFINICJE

 

 1. Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy, korzystający z Usług;
 2. Zamawiający – oznacza Klienta;
 3. Usługodawca – oznacza firmę Catering Express;
 4. Usługa – oznacza przygotowanie i dostarczanie przez Catering Express pięciu posiłków w zestawach pod adres wskazany przez Klienta.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia ("Zamówienie") jest Usługa lub Usługi dostępne w następujących wariantach do wyboru: Dieta 1000 kcal, Dieta 1500 kcal, Dieta 2000 kcal.
 2. Posiłki dostarczane są w hermetycznie zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta, zawierającą nazwę oraz sposób podania. Opakowania dostarczane są w pudełku z danymi Klienta takimi, jak imię, dane adresowe, nr tel., wskazane godziny dostawy i rodzaj diety oraz menu.
 3. Ceny poszczególnych Zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce Diety "www.cateringexpress.com.pl/pl/diety".

 

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta, zwanego "Zamawiającym", poprzez stronę internetową www.cateringexpress.com.pl/pl/diety. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje w chwili wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego, zaakceptowania Regulaminu, wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pizza Express w celach handlowo-marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 2. Klient wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że: zawarte w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym; jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną; podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich; zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Wybierając opcję płatności elektronicznych zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Catering Express z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Catering Express informuje Zamawiającego poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Zamawiający zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Usługodawcę, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym 501 502 434.
 4. W sytuacji pozytywnego przekazania zamówienia Zamawiający otrzymuje informację drogą elektroniczną na podany przez siebie adres mailowy z danymi dotyczącymi zamówienia.
 5. Usługodawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.
 6. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym 501 502 434 pod warunkiem, że nie zostało przekazane do realizacji. Zamawiający ma obowiązek poinformować Catering Express o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 7. W razie złożenia przez Zamawiającego zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Catering Express ma prawo do niezrealizowania takiej usługi oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.
 8. Zamówienie uważane jest za złożone z chwilą otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia jego otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, zawierającego: dane Klienta, numer Zamówienia, wybrany Wariant diety, adres dostawy, daty i godziny poszczególnych dostaw i inne istotne dla danego Zamówienia informacje.
 9. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Catering Express za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy i wpływu Catering Express o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach i produktach.

 

PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 

 1. Użytkownik może dokonać zapłaty tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Płatności PayU. Transakcji mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.
 2. Usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, transakcja dokonywana jest zgodnie z Regulaminem transakcji płatniczej PayU . 
 3. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji transakcji przez Partnera Operatora Systemu Płatności.
 5. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności  za nabywane towary/produkty/usługi  są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych  (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 6. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.
 7. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność, lub legalności samej płatności. Z powyższych względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności PayU, jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności, lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności PayU zastrzega sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.
 9. Usługodawca i Operator Systemu Płatności nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.
 10. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Klienta kwotą należności za dane Zamówienie.

 

DOSTAWA

 

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od niedzieli do czwratku w wybranym przez Klienta podczas składania Zamówienia przedziale czasowym, mieszczącym się w godzinach pomiędzy 18:00-22:00. 
 2. Dostawy realizują kurierzy Pizza Express.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, lub innej/innych okoliczności, nie zgłoszonych z trzydniowym wyprzedzeniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień, lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient uprawniony jest do zmiany/anulowania Zamówienia w zakresie terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy po uprzednim poinformowaniu Catering Express o tym fakcie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
 2. O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Catering Express telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem zamow@cateringexpress.com.pl z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
 3. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 4. W przypadku zmiany rodzaju diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty.
 5. Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmniejszenia pakietu.

 

REKLAMACJE

 

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”).
 2. Reklamacja winna zostać złożona poprzez stronę internetową www.cateringexpress.com.pl zakładka Kontakt.
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji.
 4. Reklamacje rozwiązywane są w ciągu 48 godzin. W razie uwzględnienia lub nieuwzględnienia przedmiotu reklamacji Catering Express poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową.
 5. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Catering Express, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostarczony posiłek lub posiłki w kwocie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Catering Express.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Administratorem danych jest Tomasz Lutkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pizza Express przy ul.Sianowskiej 74 w Poznaniu 60-452.
 2. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie 679/2016/UE, zwane RODO). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim lub organizacjom międzynarodowym i będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia i celach marketingowych. Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  Administratorem danych jest Catering Express Tomasz Lutkowski z siedzibą przy ul. Sianowskiej 74 w Poznaniu (kod pocztowy: 60-453), tel.: 618871544.